آهنگران، نام دهي از دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش در استان مركزي است با 120 خانوار، كه جمعيت آن حدوداً 400 الي450 نفر مي‌باشد. اين روستا در طول جغرافيايي 49 درجه و 40 دقيقه و در عرض جغرافيايي 34 درجه‌ و 24 دقيقه با 1696 متر ارتفاع متوسط از سطح دريا، داراي آب و هواي دشتي و معتدل خشك است که در مسيرجاده اصلي اراك به فراهان قرار دارد.